Darya Hrytsyk

Ukraine

School: Kremenchuk gymnasium №28 26 students are involved The average age of the students: 7-8 Year


Impressions

Images by Darya Hrytsyk 2020-10-27Hrytsyk
Images by Darya Hrytsyk 2020-10-27Hrytsyk
Images by Darya Hrytsyk 2020-11-04Hrytsyk
Images by Darya Hrytsyk 2020-11-04Hrytsyk